Patirtiniai u�si?mimai

Nuo 2017 m. �Strazdan?l?se� vykdomi patirtiniai u�si?mimai �Spalvoti susitikimai�, pagal suomi? metodik?. Vaikai veiklos metu liesdami, ragaudami, uosdami, matydami, gird?dami per muzik? ir dail? augina savo �inias apie supant? pasaul?. Muzikos, teatro ir meno derm? �adina vaik? jusles, tod?l naujos �inios lengvai ir ilgam ?simenamos.

�i? spalvot? susitikim? serij?, ?kv?pt? suomi? holistinio ugdymo pavyzd�i?, suk?r? ankstyvojo meninio ugdymo ekspert?, muzik?, knyg? autor?, �Strazdan?li?� mokykl?l?s-dar�elio savinink? Sonata Latv?nait?-Kri?enien?. Ji pasakoja: �Vaikas, pa�in?s pasaul? per poj??ius, intuityviai, sav?s neribodamas, visu savo k?nu per emocij? pradeda kurti. U�si?mimo metu yra i�laisvinama prigimtin? �mogaus ekspresija. ? �i? b?sen? ma�ylis atkeliauja per muzik?, gars?, �od?, poezij?, med�iagi�kum? ir saug? buvim? �alia suaugusiojo. K?diki? menas gimsta lyg i� nieko, bet i� tikr?j? tai � �mogaus k?r?jo galia�.

Patirtiniai u�si?mimai skirti ma�iausiems dar�elio vaikams. Vyresnieji taip pat i�bando �i? technik? specialiose sesijos.

Nuorodos apie užsiėmimus:

Ugdymo veiklos

Rodyti:

plačiau >
Muzika

Muzika „Strazdanėlių“ darželyje yra labai svarbus dalykas. Tenka išgirsti, kad žmonės mus pavadina muzikiniu darželiu.

plačiau >
Sportas

Mes tikime, kad judėjimas yra svarbus žmogaus raidos veiksnys, kuris skatina viso organizmo vystymąsi.

plačiau >
Dailė

„Meno poveikis vaikui, jo saviraiškos lavinimui tampa efektyvesnis, kai pats vaikas dalyvauja kūrybos procese.

plačiau >
Teatras

Teatras, kaip ankstyvojo meninio ugdymo dalykas, atveria savitą ir turtingą prasmių bei vertybių pasaulį vaikams.

plačiau >
Joga

Joga vaikams – tai smagi, žaisminga, nekonkurencinga, patraukli fizinė veikla vaikams, kuri geriną laikyseną, stipriną…

plačiau >
Kalbos gelmė

Kalbos gelmės pamokose vyksta interaktyvus, lėtas, sąmoningas knygų skaitymas.

plačiau >
Užsienio kalba

Nuo 4-erių metų „Strazdanėlių“ darželyje vaikai mokosi anglų kalbos.

plačiau >
Mokslo laboratorija

Mokslo laboratorija – tai erdvė vaikų tyrinėjimams. Čia yra tikra mokslininkui reikalinga įranga: lupos, mikroskopas…

plačiau >
Logopedas

Taisyklinga kalba atveria vaikui pasaulį. Be kalbos būtų neįmanoma susikalbėti, bendrauti.

plačiau >
Instrumento pamokos

„Strazdanėlių“ vaikai nuo 5 metų už papildomą mokestį gali individualiai mokytis groti pasirinktu instrumentu: fortepijonu, smuiku ar fleita.

plačiau >
Priešmokyklinuko pamokos

„Strazdanėlių“ darželiuose yra priešmokyklinės grupės. Jų programos trukmė yra 2 metai.